Van Zuidam Public Affairs
Home   Bedrijfsprofiel |  Werkterreinen |  Contact

Curriculum Vitae

Van Zuidam Public Affairs Dirk van Zuidam heeft Nederlands recht en bestuurskunde gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij heeft zich gespecialiseerd in het staatsrecht (met name van gemeenten) en bestuursrecht. Zijn favoriete disciplines zijn: gemeentelijke bestuursorganisatie, ruimtelijk ordeningsrecht, het monumentenbeleid en openbare financiën.

Op landelijk niveau heeft hij zich uitgebreid bezig gehouden met bestuurlijke vernieuwing. Ook is hij jarenlang verbonden geweest aan de Haya van Somerenstichting, het instituut voor vorming en scholing van de VVD. Een groot aantal bestuurders van liberalen huize – leden van gemeentelijke, provinciale of Europese bestuursorganen – zijn door hem (bij-)geschoold.

Van Zuidam is raadslid en wethouder geweest in de gemeente Boxtel met als aandachtsgebieden: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, monumenten, economische zaken en financiën. Ook is hij vele jaren lid geweest van het (dagelijks) bestuur van het Stadsgewest Den Bosch. Daarna was hij als adviseur betrokken bij een project van het Ministerie van Economische Zaken, waarbij hij zich in het bijzonder bezighield met de relatie tussen (het dynamische karakter van) economische processen versus (het statische karakter van) wet- en regelgeving.

In 1996 werd het adviesbureau Van Zuidam Public Affairs opgericht. De werkzaamheden van het bureau hebben in een groot aantal gevallen te maken met ruimtelijke ordeningsprocedures en volkshuisvestingsaangelegenheden. Omdat gebrekkige huisvesting voor arbeidsmigranten een groot maatschappelijk probleem dreigt te worden,houdt hij zich de laatste tijd veel bezig met de ondersteuning van bonafide uitzendbureaus en werkgevers bij hun contacten met de gemeentelijke overheid. Daarbij komt zijn ervaring en uitgebreid netwerk, ook op departementaal niveau, goed van pas.

Hij is tevens secretaris geweest van de stichting Keurmerk Leegstandbeheer, die controle uitoefent op de uitvoering van de nieuwe Wet ‘Kraken en Leegstand’ waarbij het kraken strafbaar is geworden en de Leegstandwet, waarbij de mogelijkheden van tijdelijk verhuur van woonruimte aanmerkelijk is verruimd.

Dirk van Zuidam heeft een groot aantal bestuursfuncties vervuld op maatschappelijk gebied. Daarnaast was hij actief reserve-officier en vervulde hij diverse (mobilisabele) commandofuncties bij het Wapen der Cavalerie. Midden jaren negentig werd hij commandant van het Korps Nationale Reserve. Dit Korps telt een 3000-tal militairen en heeft ook een taak bij rampen en calamiteiten op Nederlands grondgebied. Daarna is hij betrokken geweest bij de oprichting van de CIMIC-organisatie. Deze militaire organisatie coördineert de civiele steunverlening bij vredesoperaties van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. Als luitenant-kolonel der Cavalerie is hij in 2000 afgezwaaid.

  Van Zuidam Public Affairs Boxtel Terug